ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

MACD

MACD เป็นเครื่องมือดัชนีชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวยอดนิยม สำหรับนักเทคนิคคอล ด้วยความที่เป็นดัชนีที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเรื่องการดูกำลังของแนวโน้ม การพิจารณา divergent ดังนั้นการเรียนรู้และทำความรู้จักกับ MACD จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสมควรจะศึกษา


MACD(Moving Average Convergence-Divergence) คือเครื่องมือดัชนีประเภท slow active oscillator ลักษณะการพิจารณาการแกว่งในช่วงวันที่กำหนดเหมาะกับช่วงราคาที่มีการแกว่งตัวทั้งระยะสั้นและระยะกลาง แต่อาจจะไม่เหมาะกรณีที่เกิด sideway ในระยะสั้นเพราะจะเกิด false signal หรือการให้สัญญาณที่ช้าและถี่เกินไป


โดยเราสามารถใช้เครื่องมือเพื่อ วิเคราะห์สัญญาณซื้อขายได้ สูตรการคำนวณเบื้องต้น ใช้ค่าผลต่างของ EMA เส้นสั้นและเส้นยาว (โดยทั่วไปเส้นยาวจะยาวมากกว่าเส้นสั้นประมาณ 2 เท่า)
- MACD: (EMA 12 วัน – EMA 26 วัน)
Signal Line EMA 9 ค่า ของ MACD
MACD Histogram: MACD - Signal Line

จากสมการจะเห็นว่า ใช้ค่าต่างของ EMA สองคาบเวลาเป็นตัววันแรงขับเคลื่อนของราคา โดย

กรณีที่ MACD เป็นลบหมายความว่า EMA12 < EMA26 แสดงถึงทิศทางการลดลงของราคา 

ถ้า MACD เป็นบวก(มากกว่า 0) หมายความว่า EMA12 > EMA26 แสดงถึงทิศทางการเพิ่มขึ้นของราคา

เราสามารถดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแกว่งของค่าต่างจาก การตัดกันของ MACD และ Signal line ทำให้เราสามารถนิยามทิศทางการแกว่งตัวระยะสั้นได้อีกด้วย

การนำไปใช้

การตีความของ MACD สามารถจำแนกเป็นลักษณะต่างๆได้ดังนี้


A1: MACD > 0 และ MACD > signal line คือ ช่วงที่ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่อง แสดงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและกลาง มีสัญญาณซื้อที่แข็งแรง

A2: MACD > 0 และ MACD < signal line คือ ช่วงของราคาที่มีการพักการเคลื่อนที่ขึ้น มีการปรับตัวลดลงของราคาในช่วงสั้น และมีแนวโน้มราคาระยะสั้นจะออกข้างหรือ sideway แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นแนวโน้มที่คงที่ไม่ลดลงมาก จุดต่ำสุดใหม่ยังไม่ลงไปมากว่า จุดต่ำสุดก่อนหน้า มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงได้เช่นกันB1: MACD < 0 และ MACD > signal line คือ ปรับตัวขึ้นระยะสั้น ระดับราคามีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ทิศทางยังไม่ชัดเจน มีแนวโน้มราคาระยะสั้นจะออกข้างหรือ sideway แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงอาจจะลดลงต่อหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นได้เช่นกัน

B2: MACD < 0 และ MACD < signal line คือ ปรับตัวลงอย่างชัดเจนแนวโน้มราคาลดลงต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและกลาง


นอกจากการดูค่าของ MACD และ Signal line แล้ว เรายังสามารถนำเอา slop ของ MACD มาใช้ประโยชน์ในด้านการนิยามแนวโน้มความแข็งแรงของการยกตัว ในแนวโน้มนั้น
     - กรณี slope เป็นบวก จุดยอดของ MACD มีการปรับสูงขึ้นบอก ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น
     - กรณี Slope เป็นลบ จุดยอดของ MACD มีการปรับลดลงบ่งบอก ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง