ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

What new jobs will exist in 2035?

บทความจากเว็บ world economic forum เขียนโดย Joe Myers
พูดถึงงาน ที่งานที่คงอยู่ งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น และงานกำลังจะหายไป จากการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบ AI ในปี 2035 (อีก 20 ปีข้างหน้า)
การปรับเปลี่ยนของระบบธุรกิจและสถานที่ทำงาน ก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยเฉพาะการลดต้นทุนแรงงานด้วยระบบ Automation ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะและประสิทธิ์ภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้ามาแทนที่งานของคนในบาง ประเภทของงาน ที่เน้นการใช้แรงงาน หรือประเภททำซ้ำ ไม่มีความซับซ้อน
ส่วนคนต้องปรับตัวให้มีทักษะ ความชำนาญและความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น หรือมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น
บทความเขียนถึง งานที่จะมีให้มนุษย์ทำในปี 2035 จะเป็นงานด้าน การใช้ความคิด การตัดสินใจ และงานด้านการปฏิสัมพันธ์กับคน(บริการและการต่อรอง) รวมถึงจะเกิดงานใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , Big Data และการขยายตัวของ Internet of Things


สรุปคราวๆ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม