ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Quantitative Data Analysis

อ่านง่ายและพื้นฐานสุดก็คงเป็น Quantitative Data Analysis ของ university of Minnesota
ลองทำความรู้จัก Quant ในเชิงวิชาการ ดูนิยามที่มาที่ไป จะได้เข้าใจไม่นำเครื่องมือไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลผิดหลัก
บทความเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานประเภทข้อมูล ยันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การประเมินหาความถูกต้อง มีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เราเข้าใจและเห็น process การทำงานได้สมบูรณ์

ลองศึกษาให้เข้าใจ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พวกนี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปต่อยอดอื่นๆต่อไปได้ครับ

เข้าไปศึกษาได้จาก
https://cyfar.org/qualitative-or-quantitative-data