ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนหลายทาง สไตล์ Ray dalio

แนวคิดการออกแบบ,สร้างผลตอบแทน ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจำกัด

Total Return = R.Cash + R.Beta + R.Alpha

จากบทความ Engineering targeted returns and risks ผลงานวิจัยของ  Ray Dalio , Bridgewater Associates

อธิบายกระบวนการสร้าง portfolio ให้ได้เป้าหมาย  10% return , 12% risk


1. Return from Beta 

ผลตอบแทนตาม market condition {bond,stock,commodity,currency}

2. Return from Alpha 

ผลตอบแทนพิเศษมากกว่าตลาด ขึ้นกับความสามารถ(edge), market timing,  trading system, stock selection, strategies}

3. Return from Cash 

ผลตอบแทนแน่นอน ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง ,เช่น cash,เงินฝากระยะสั้น, risk-free return


ฟังรายละเอียดและตัวอย่างการประยุกต์ได้ที่