ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรียนรู้การใช้ Trendline จาก ChatGPT

จากโพสเรื่อง ChatGPT ก่อนหน้า, ที่ผมทำการทดลองให้สอนมือใหม่หัดเทรดหุ้น, มีท่านหนึ่งถามมาว่า ถ้าจะให้สอนแบบละเอียดๆเหมือนหนังสือ ทำได้ไหม

เมื่อวานผมเลยลองทำบทความเรื่อง Trend Line Analysis (เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ไม่ซับซ้อนเกินไป) ไปให้ น้องๆเทรดเดอร์ลองอ่าน แล้วลองเก็บ Feed back กลุ่มเทรดเดอร์ที่เข้าฟังว่าพอเข้าใจไหม ?
ผลตอบรับคือ เข้าใจในสิ่งที่อธิบาย
ทำให้สรุปได้ว่า ถ้าเราสร้างชุดคำถาม ที่มีกรอบ ของ Key word ที่ครอบคลุม, ตัว ChatGPT ก็ช่วยหา รวบรวมข้อมูลมาให้เราได้พอควรเลย
ตัวอย่างการทดลองเรื่อง Trend Line ผมทำชุดคำถามด้วยข้อความจากคำศัพท์ สั้นๆง่ายๆ มีหัวข้อคำถาม เช่น
- trend line + technical analysis
- How to draw a trend line +method
- About common mistakes + trend line
- trend line and market volatile
- trend line and breakout trading
- trend line + trend following + trading strategies
- trend line + trading + slope + equation
- trend line + trading view + pine script example codeผลคำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างประทับใจ บางเรื่องอาจจะตอบสั้นๆไม่ชัดมากแต่ โดยรวมถึอว่าไม่ได้มั่ว Knowledge ในประเด็นที่สนทนากันถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับ ,เช่นเดียวกัน บางเรื่องที่โยงไปถึงตัวอย่างการเขียน code โปรแกรม เจ้า ChatGPT ก็สามารถไปหาตัวอย่างมาให้ได้ด้วย แม้ว่าการถามตอบในเวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ จะได้ข้อมูลที่ละเอียดและดีกว่าภาษาไทย แต่ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกังวล ผมทดลองใช้แค่ Keyword ตัว ChatGPT ก็สามารถหาคำตอบเบื้องต้นให้ได้แล้ว...
ตัวอย่างการสนทนา ที่ ChatGPT อธิบาย
..............................................

1. Trend line + technical analysis


Trend lines are a common tool used in technical analysis, which is a method of evaluating securities by analyzing statistics generated by market activity, such as past prices and volume. Trend lines are used to identify the direction and strength of a trend and to make informed trade decisions.

To use trend lines in technical analysis, traders can follow these steps:

 1. Identify the trend: Using trend lines, traders can identify the direction and strength of a trend.

 2. Identify key levels: Trend lines can be used to identify key levels, such as support and resistance, where the price of a security may break out.

 3. Wait for a breakout: Once a key level has been identified, traders can wait for the price to break out of the range or trend before entering a trade.

 4. Enter the trade: If the price does break out, traders can enter a trade in the direction of the breakout.

 5. Set a stop loss: To limit potential losses, traders can set a stop loss at a level below the breakout point for a long trade or above the breakout point for a short trade.

Overall, trend lines can be a valuable tool for traders looking to make informed trade decisions based on market trends. However, it is important to note that trend lines are not always reliable and should be used in conjunction with other tools and indicators to make fully informed trade decisions.


2.How to draw a trend line +method

To draw a trend line, follow these steps:

 1. Identify the direction of the trend: To draw an upward trend line, look for a series of higher lows on the chart. To draw a downward trend line, look for a series of lower highs.

 2. Identify at least two points to connect: To draw a trend line, you will need to connect at least two points on the chart. These points should be the highest or lowest points of the trend, depending on the direction of the trend line.

 3. Draw the trend line: Using a straight edge or your mouse, draw a line connecting the two points. The trend line should be as close to the price action as possible without touching it.

 4. Extend the trend line: Once you have drawn the trend line, you can extend it into the future to see where it might intersect with the price action. This can help you identify potential entry and exit points for trades.

It is important to note that trend lines are not always reliable and can be broken or violated. It is important for traders to use multiple tools and indicators to make informed trading decisions.3. About common mistakes + trend line

There are several common mistakes that traders make when using trend lines:

 1. Not using enough touch points: To be reliable, a trend line should be based on at least two touch points. If you only use one touch point, the trend line may not accurately represent the direction of the trend.

 2. Connecting too many points: On the other hand, connecting too many points can make the trend line less reliable. It is important to only include points that are relevant to the trend.

 3. Drawing the trend line too far from the price action: If the trend line is too far from the price action, it may not accurately represent the direction of the trend.

 4. Ignoring breaks or violations: If the price action breaks or violates the trend line, it is important to re-evaluate the trend and potentially adjust the trend line. Ignoring breaks or violations can lead to incorrect trade decisions.

 5. Relying solely on trend lines: While trend lines can be a useful tool for identifying trends, they should not be used in isolation. It is important to use multiple tools and indicators to make informed trading decisions.


4. Trend line + market volatile

In a volatile market, trend lines can be less reliable because the price action is more likely to break or violate them. This can make it difficult for traders to accurately identify trends and make informed trade decisions.

To improve the reliability of trend lines in a volatile market, traders can consider the following strategies:

 1. Use multiple touch points: Using more touch points when drawing trend lines can help increase their reliability, even in a volatile market.

 2. Use other technical indicators: In addition to trend lines, traders can use other technical indicators, such as moving averages or oscillators, to help identify trends and make trade decisions.

 3. Use a wider time frame: Instead of using a short-term time frame, traders can consider using a longer-term time frame, such as weekly or monthly charts, to help identify trends. This can help filter out some of the noise and volatility in the market.

 4. Use fundamental analysis: In addition to technical analysis, traders can also use fundamental analysis, which looks at a company's financial health and industry conditions, to make informed trade decisions.

Overall, it is important for traders to be aware of the potential limitations of trend lines in a volatile market and to use a variety of tools and strategies to make informed trade decisions.
5. Trend line + breakout trading

Trend lines can be a useful tool for breakout trading, which involves identifying a price level at which a security is likely to break out of a range or trend and then buying or selling accordingly.

To use trend lines for breakout trading, traders can follow these steps:

 1. Identify the trend: Using trend lines, traders can identify the direction and strength of a trend.

 2. Identify key levels: Traders can use trend lines to identify key levels, such as support and resistance, where the price of a security may break out.

 3. Wait for a breakout: Once a key level has been identified, traders can wait for the price to break out of the range or trend before entering a trade.

 4. Enter the trade: If the price does break out, traders can enter a trade in the direction of the breakout.

 5. Set a stop loss: To limit potential losses, traders can set a stop loss at a level below the breakout point for a long trade or above the breakout point for a short trade.

It is important to note that trend lines are not always reliable and can be broken or violated. It is important for traders to use multiple tools and indicators to make informed trading decisions.


6.trend line + trading view + pine script example code


To draw a trend line on TradingView using Pine Script, you can use the following code:

// Define the length of the trend line

length = 14

// Identify the highs and lows for the trend line

highs = highest(high, length)

lows = lowest(low, length)

// Plot the trend line

plot(highs, color=blue, linewidth=2)

plot(lows, color=red, linewidth=2)

This code will draw a blue trend line based on the highest highs over the past 14 periods, and a red trend line based on the lowest lows over the past 14 periods.

To customize the trend line, you can adjust the length variable to change the number of periods used to calculate the highs and lows, and you can change the color and linewidth variables to customize the appearance of the trend line on the chart.

It is important to note that trend lines are not always reliable and can be broken or violated. It is important for traders to use multiple tools and indicators to make informed trading decisions.